AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen

§1 Algemeen - Toepassingsgebied

(1) Uitsluitend onze handelsvoorwaarden zijn van toepassing; tegenstrijdige of van onze handelsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant worden door ons niet erkend. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de algemene voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze algemene voorwaarden.

(2) Ons aanbod is uitsluitend gericht op handelaren. Deze voorwaarden gelden alleen voor ondernemers in de zin van artikel 310 (1) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

§2 Sluiting van het contract

(1) Ons aanbod is vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging. Drukfouten, technische wijzigingen in vorm en kleur en/of gewicht blijven voorbehouden binnen het kader van wat commercieel redelijk is. Onze producten kunnen geheel of gedeeltelijk gemaakt zijn van natuurlijke producten. Als dit het geval is, kunnen kleine, in de handel gebruikelijke veranderingen in vorm, kleur en/of gewicht optreden. Wij behouden ons het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen binnen de grenzen van wat redelijk is. In dit opzicht is er overeenstemming tussen de partijen.

(2) Door het plaatsen van een bestelling voor goederen verklaart de klant bindend dat hij de bestelde goederen onder deze voorwaarden van ons wil kopen. Wij hebben het recht om het contractuele aanbod in de bestelling binnen twee weken na ontvangst te accepteren. De aanvaarding kan in tekstvorm of door levering van de goederen aan de klant worden verklaard. Het sluiten van het contract is afhankelijk van een correcte en tijdige levering aan ons door een leverancier die in aanmerking moet worden genomen, indien van toepassing. Het voorbehoud geldt alleen als wij niet verantwoordelijk zijn voor niet-levering. Dit geldt in het bijzonder bij het sluiten van een congruente dekkingstransactie met zorgvuldigheid. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld als de dienst niet beschikbaar is. De tegenprestatie - voor zover reeds betaald - wordt onverwijld aan de klant terugbetaald.

(3) Bij bestellingen met reclame of speciale producties zijn meer- of minderleveringen van 10% van de bestelde goederen naar boven of naar beneden mogelijk en worden deze geacht conform het contract te zijn. Binnen deze afwijking wordt de werkelijk geleverde hoeveelheid gefactureerd.

§3 Productievrijgave

(1) Als het onderwerp van een bestelling goederen zijn die door ons moeten worden vervaardigd volgens specificaties en/of die moeten worden aangepast aan de behoeften van de klant, sturen we de klant - voor zover dit redelijk en mogelijk is vanuit economisch oogpunt - een monster en/of de illustratie van een productmonster per post of elektronisch.

(2) Op basis van het monster of de illustratie kan de klant ofwel wijzigingsverzoeken indienen of de productie vrijgeven. De verklaring van vrijgave van productie wordt door de klant gedaan met behulp van een sjabloon dat door ons samen met het monster/de illustratie per fax en/of e-mail is verstuurd. De verklaring van vrijgave is onherroepelijk.

§4 Prijzen

(1) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, zijn onze prijzen "af fabriek", exclusief verpakking; deze wordt afzonderlijk gefactureerd. De wettelijke btw is niet inbegrepen in onze prijzen; deze wordt apart vermeld op de factuur tegen het wettelijke tarief op de dag van facturering. De aftrek van een korting vereist een speciale schriftelijke overeenkomst.

(2) De levering van de goederen gebeurt tegen vooruitbetaling, tenzij tussen de contractanten uitdrukkelijk een andere betalingswijze werd overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen onmiddellijk opeisbaar.

(3) We behouden ons het recht voor om tot 10% te weinig of te veel te leveren om productiegerelateerde redenen. Dit zal resulteren in een creditnota of een nabetaling.

(4) De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, onbetwist of door ons erkend zijn. Bovendien heeft hij het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

§5 Levertijd

(1) Leveringsdata of -termijnen zijn alleen bindend als ze door ons schriftelijk of in tekstvorm zijn bevestigd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering door overmacht en door gebeurtenissen die de levering voor ons aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken, niet alleen tijdelijk, zelfs in het geval van bindend overeengekomen termijnen en data. Ze geven ons het recht om de levering of prestatie uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode of om ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit het contract vanwege het nog niet vervulde deel.

(2) Als wij verantwoordelijk zijn voor het niet naleven van bindend overeengekomen termijnen en data of als wij in gebreke zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot 0,5 procent van de factuurwaarde (exclusief btw) van de leveringen en diensten waarop het verzuim betrekking heeft voor elke volledige week van het verzuim, maar in totaal tot maximaal 5 procent van de factuurwaarde van de leveringen en diensten waarop het verzuim betrekking heeft. Verdere aanspraken zijn uitgesloten, tenzij de vertraging te wijten is aan grove nalatigheid onzerzijds.

§6 Risico-overdracht - verpakkingskosten

Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging wordt levering "af fabriek" overeengekomen. Voor het retourneren van emballage gelden aparte afspraken. Indien de klant dit wenst, dekken wij de levering door een transportverzekering; de klant draagt de kosten hiervoor.

§7 Garantie

(1) Claims voor gebreken van de kant van de klant veronderstellen dat de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen om de goederen te inspecteren en gebreken te melden in overeenstemming met § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

(2) Voor zover de gekochte zaak een gebrek vertoont, heeft de klant de keuze tussen nakoming achteraf in de vorm van herstel van het gebrek of levering van een nieuwe zaak zonder gebreken. Als de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant het recht om naar eigen keuze terugtrekking of vermindering te eisen.

(3) Wij zijn aansprakelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen als de klant schadeclaims indient op basis van opzet of grove nalatigheid, inclusief opzet of grove nalatigheid van onze vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, of als wij opzettelijk een wezenlijke contractuele verplichting schenden. Voor zover ons geen opzettelijke schending van het contract ten laste wordt gelegd, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

(4) Der Auftraggeber haftet alleinig, sollten durch die Ausführung des Auftrages Urheberrechte Dritter verletzt werden. Bei Auftragserteilung ist der Auftragsnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen solcher Rechtsverletzung freizustellen.

(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(6) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(7) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

§8 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De koper heeft echter het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. In geval van doorverkoop draagt de koper ons tot zekerheid alle vorderingen over die uit de doorverkoop voortvloeien. In geval van toegang door derden tot de voorbehouden goederen dient de koper ons op onze eigendom te wijzen en ons onverwijld van de transactie op de hoogte te stellen.

§9 Bevoegde rechter - Plaats van uitvoering

(1) Als de klant een handelaar is, is onze plaats van vestiging de bevoegde rechtbank; wij hebben echter ook het recht om de klant te dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats. Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is onze plaats van vestiging de plaats van uitvoering.

(2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing; de geldigheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten

§10 Gegevensbescherming

We zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben het recht om de persoonlijke gegevens die in het kader van de bestelling zijn verstrekt, op te slaan met het oog op de verwerking van het contract door middel van EDP en deze op te nemen in een klantenbestand.

§11 Scheidbaarheidclausule

Indien een van de voornoemde bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt - voor zover wettelijk toegestaan - vervangen door de wel geldige bepaling die de partijen overeengekomen zouden zijn als ze ten tijde van het sluiten van het contract op de hoogte waren geweest van de ongeldigheid van de bepaling.

Mister Bags GmbH
Algemeen directeur: Tobias Gottwald
Tenderweg 1
45141 Essen
[email protected]

Telefoon: +49 201 890 414 0
Fax: +49 201 890 414 10

Status: 01/2019